- /residential/portfolio/shingled-masterpiece/foyer/